Герб

У К Р А Ї Н А
Р І Ш Е Н Н Я
XIX - СЕСІЇ СКОЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
VII -го ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
від „25” червня 2018 р. № 11
м. Сколе

Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії
для продажу об’єктів малої приватизації

 

Відповідно до  Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26 та частиною 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Сколівської міської ради

Вирішила:

1.  Затвердити Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Сколівської міської ради (Додаток № 1).

2. Органу приватизації - виконавчому комітету Сколівської міської ради:

2.1. Утворити  аукціонну комісію для продажу об’єктів, визначених в затвердженому Переліку об’єктів комунальної власності Сколівської міської ради, які можуть бути приватизовані у 2018 році  .

2.2. Здійснити заходи по приватизації об’єктів, зазначених в Переліку об’єктів, відповідно до вимог законодавства з питань приватизації, та цього рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію депутатську комісію Сколівської міської ради з питань землекористування, архітектури, будівництва, благоустрою, житлово-комунального господарства, земельних відносин та екології.

 

 

 

 

Міський голова                                                            В.Б.Москаль

 

 

 

 Додаток № 1

до рішення ХІХ позачергової сесії

VII  скликання Сколівської міської ради

№ 11  від 25.06.2018 р.

Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Сколівської міської ради, які можуть бути приватизовані у 2018 році

І. Загальні положення

1.Це Положення розроблено відповідно до статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

2.Це Положення визначає порядок утворення аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації, її повноваження, права та порядок роботи.

3.Аукціонна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Фонду державного майна України, рішеннями Сколівської міської ради та цим Положенням.

 ІІ. Склад, порядок утворення комісії та її повноваження

1.Аукціонна комісія (далі – Комісія) – це тимчасово діючий колегіальний орган, що утворюється рішенням виконавчого комітету Сколівської міської ради  для продажу об’єктів малої приватизації протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про початок процедури приватизації для  підготовки  і  проведення  аукціонів  з  продажу об'єкта аукціону шляхом визначення переможця аукціону.

2. Основні принципи діяльності Комісії:

 • дотримання вимог законодавства;
 • колегіальність прийнятих рішень;
 • професіоналізм, неупередженість та незалежність членів Комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади).

3. До складу Комісії входять не менш як п’ять осіб, які є представниками органу приватизації - виконавчого комітету, спеціалісти й експерти  органу
приватизації, представники, органу   місцевого   самоврядування,   балансоутримувача   об'єкта приватизації.

До складу комісії не може входити голова виконавчого комітету.

У разі потреби до складу комісії можуть залучатися з правом дорадчого голосу спеціалісти, експерти, представники органів виконавчої влади, товариств/підприємств тощо.

 4.  Склад Комісії та зміни до нього затверджуються рішенням Виконавчого комітету.

5.  Голова та секретар Комісії призначаються із числа членів Виконавчого комітету.

На період тривалої відсутності голови Комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) його повноваження покладаються рішенням Виконавчого комітету на будь-якого члена Комісії.

6.   До складу Комісії не можуть входити  посадові  особи  та представники   учасників, їх близькі родичі.

7.До основних повноважень Комісії належать:

 • розробка умов проведення аукціону та їх подання на затвердження Виконавчого комітету;
 • визначення строку його проведення відповідно до Порядку;
 • розробка проекту  інформаційного  повідомлення про проведення
  аукціону та подання його до органу приватизації на затвердження;
 • взаємодія з виконавцем аукціону та ліцитатором;
 • визначення стартової ціни продажу об’єкта малої приватизації;
 • ведення протоколів засідань Комісії та їх подання на затвердження Виконавчого комітету.

8.  Стартова ціна продажу об’єкта малої приватизації визначається аукціонною комісією відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

9. Комісія зобов'язана:

 • проводити засідання  Комісії  з  дотриманням  вимог   чинного
  законодавства України;
 • сприяти забезпеченню  рівних  умов   для   всіх   потенційних
  покупців;
 • забезпечувати проведення аукціону відповідно до вимог чинного
  законодавства України.

10.  До умов продажу можуть включатися зобов’язання покупця щодо:

 • збереження основних видів діяльності;
 • внесення інвестицій;
 • погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом;
 • забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;
 • установлення строку завершення реконструкції об’єкта.

11.  До умов продажу Комісією можуть включатися і інші умови з урахуванням особливостей для окремих об’єктів малої приватизації.

12.  Комісія має право:

 • Під час розробки та визначення умов  аукціону комісія має право звертатися  до відповідного  органу приватизації та інших підприємств,  установ і
  організацій із запитами щодо забезпечення Комісії необхідною інформацією, документами  та іншими матеріалами про об'єкт аукціону, надання  приміщення   для проведення її засідань, звертатися по допомогу до спеціалістів, радників та експертів;надавати органу  приватизації  рекомендації  щодо  додаткових  умов участі в аукціоні;
 • вносити пропозиції до Виконавчого комітету щодо подання запитів спеціалістам, експертам; заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших спеціалістів.

 ІІІ. Порядок роботи комісії

1.Очолює Комісію та організовує її роботу голова Комісії.

2. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії є закритими,  але Комісія  має  право запрошувати  на  свої засідання для надання пояснень спеціалістів, радників та експертів, залучених до роботи Комісії.

3.Усі рішення Комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування («за» або «проти»), результати якого заносяться до протоколу.

4.Засідання Комісії є правомочним за умови участі в ньому більшості складу її членів.

5.Кожен член Комісії має один голос при прийнятті рішень. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії, які були присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним.

6.За результатами засідання Комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами Комісії, присутніми на засіданні, та у триденний строк подаються на затвердження Виконавчого комітету.

7.Секретар Комісії:

 • забезпечує підготовку матеріалів для розгляду Комісією;
 • забезпечує виконання доручень голови Комісії;
 • забезпечує підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань Комісії.

8.Члени Комісії зобов’язані брати участь у роботі Комісії. У разі якщо засідання Комісії не відбулося з причини відсутності кворуму, засідання Комісії переноситься на інший день.

9.Діяльність Комісії припиняється рішенням Виконавчого комітету.

 

 

Міський голова                             В.Б.Москаль